Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH KSZTAŁCĄ NA POTRZEBY KORPUSU:

 • oficerów zawodowych - uczelnie wojskowe;
 • podoficerów zawodowych - szkoły podoficerskie;
 • szeregowych zawodowych - ośrodki szkolenia.


DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA, KTÓRA POSIADA:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych – w przypadkach ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej na studia drugiego stopnia albo na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych;
 • świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni wojskowej;
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do ośrodka szkolenia.


WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO UCZELNI WOJSKOWYCH

O przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może się ubiegać osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki określone w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - tj. niekarana sądownie, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i odpowiednie wykształcenie (wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia).

Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia oraz po podpisaniu umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów za utrzymanie i naukę (w sytuacjach określonych w art. 124 pkt. 6 ustawy), wydania rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej oraz stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.

Osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.


PROCES REJESTRACJI OBEJMUJE: 

 • wypełnienie elektronicznego podania – ankiety dostępnej na stronie internetowej uczelni;
 • dostarczenie wniosku o przyjęcie na studia do wybranej uczelni wojskowej, do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej


WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ NAJPÓŹNIEJ DO PIERWSZEGO DNIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

 • świadectwo dojrzałości;
 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 • aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami danej szkoły);
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata/ki;
 • inne dokumenty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym danej uczelni, np.: certyfikaty językowe, dyplomy olimpiad przedmiotowych oraz wszelkie zaświadczenia, które mogą być rozpatrywane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE SKŁADA SIĘ Z:

 • testu sprawności fizycznej;
 • testu z języka angielskiego (jeżeli nie był on przedmiotem egzaminu maturalnego na stacjonarne studia wojskowe, natomiast obligatoryjnie do studium oficerskiego);
 • analizy wyników egzaminu maturalnego, ocen ze świadectwa ukończenia szkoły i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej;
 • rozmowy kwalifikacyjnej.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. do dnia 29 września 2017 r. na 6-miesięczne szkolenie /podoficerowie zawodowi będący absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej)/
 2. do dnia 19 stycznia 2018 r. na 3-miesięczne szkolenie /podoficerowie zawodowi będący absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej)/
 3. do dnia 19 stycznia 2018 r. na 3-miesięczne szkolenie /absolwenci uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym (grupą osobową), absolwenci krajowych uczelni medycznych/
 4. do dnia 15 maja 2018 r. na 12-miesięczne szkolenie /szeregowi zawodowi będący absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat. Za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy/
 5. do dnia 15 maja 2018 r. na 12-miesięczne szkolenie /absolwenci uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym (grupą osobową), absolwenci krajowych uczelni medycznych/

 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2018 ROKU OKREŚLA:

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie
Kościuszki 28
08-400 Garwolin
tel. 261518943
fax. 261518941
wku.garwolin@ron.mil.pl