Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Dla pozyskania i przygotowania przyszłych żołnierzy rezerwy wprowadzono  służbę przygotowawczą, która przeznaczona jest głównie dla ochotników, nie pełniących do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie.

Powołanie do służby przygotowawczej na podstawie rozporządzenia następuje
w terminach:

 1. w korpusie oficerów – w miesiącach: styczniu lub kwietniu;
 2. w korpusie podoficerów – w miesiącach : lutym lub lipcu;
 3. w korpusie szeregowych – w miesiącach: styczniu, kwietniu, maju, lipcu we wrześniu lub w październiku;
 4. na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach – w lipcu.

Służba przygotowawcza, adresowana jest do osób przeniesionych do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej, oraz ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia podstawa Rozporządzenie MON z dnia 16 marca 2015 r. (Dz. U. 2015 r.  poz. 449 ).

Współczesne Siły Zbrojne to miejsce także dla kobiet, które obecnie stanowią coraz wyższy procent stanu osobowego armii. Pełnią one funkcje na równi
z mężczyznami i mogą ubiegać się o przydział na każde stanowisko na zasadzie zdrowej konkurencji.

Służba przygotowawcza jest formą przygotowania wojskowego osób zgłaszających chęć służby w zawodowej służbie wojskowej oraz Wojskach Obrony Terytorialnej. Zatem służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, na ich wniosek lub za ich zgodą.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • Osoba niekarana za przestępstwo umyślne;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • Odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • Wiek, co najmniej 18 lat;
 • Odpowiednie wykształcenie;
 • Wyższe, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 • Co najmniej średnie, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 • Co najmniej gimnazjalne, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. z podpisem elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz.1662) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP  w rozumieniu art. 3 pkt.15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) załączając następujące dokumenty;

 1. odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 2. odpis albo, po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię dokumentów, oryginały dokumentów okazuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, wojskowy komendant uzupełnień wzywa osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie
do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej, o którym mowa w art. 50 ust. 4 ustawy.

Postępowanie rekrutacyjne  do służby przygotowawczej obejmuje:

 1. analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
 2. sprawdzenie przez wojskowego komendanta uzupełnień w trybie zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, czy osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej była karana za przestępstwo umyślne - jeżeli zachodzi taka konieczność,
 3. rozmowę kwalifikacyjną.

Wojskowy Komendant Uzupełnień osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadające orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej kieruje do:

 1. wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia o jej zdolnoścido pełnienia czynnej służby wojskowej;
 2. w przypadku kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej, w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej;
 3. wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a na powołanie danej osoby do służby przygotowawczej mają wpływ:

 1. wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o powołanie do służby przygotowawczej;
 2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej, żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

 • Podchorążego, jeżeli kształcą się na oficera;
 • Kadeta, jeżeli kształcą się na podoficera;
 • Elewa, jeżeli kształcą się na szeregowego.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 1. Dla żołnierza kształcącego się na oficera – do 6 miesięcy;
 2. Dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do 5 miesięcy;
 3. Dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do 4 miesięcy;

Żołnierzowi służby przygotowawczej przysługuje następujące uposażenie:

 1. Kształconemu na potrzeby korpusu oficerów- 60 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 1920 zł;
 2. Kształconemu na potrzeby korpusu podoficerów – 40 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego - 1280 zł;
 3. Kształconemu na potrzeby korpusu szeregowych – 30 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego - 960 zł.

Po odbyciu służby przygotowawczej żołnierz otrzymuje odprawę pieniężną wynikającą z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych w wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników określonego przez ministra do spraw pracy na podstawie kodeksu pracy.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie
Kościuszki 28
08-400 Garwolin
tel. 261518943
fax. 261518941
wku.garwolin@ron.mil.pl